Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Malé Trakany